⁠آیا با ویزای توریستی مولتی کانادا میتوان کار کرد و یا تبدیل به ویزای دیگر کرد؟؟؟

ویزای ویزیت یا توریستی مولتی امکان تبدیل به ویزای دیگر را ندارد، نمی توانید کار کنید، نمی توانید تبدیل به پرمیت کار کنید، کلمه تبدیل غلط است، نمی توانید پرمیت کار بگیرید چون نیروی کار خارجی محسوب می شوید و نیاز به پروسه گاورمنت و LMIA دارد. کار بدون پرمیت غیر قانونی است... اخذ ویزای مولتی کار سختی هم نیست چون سیستم امتیاز دهی ندارد... اگر قرار بود هر کسی ویزای مولتی بگیرد و برود پناهنده شود یا کار کند، دیگر کانادا برنامه مهاجرت، ارزیابی، سیستم امتیازدهی و پروسه های پیچیده را نمی گذاشت. لطفا" کمی بیاندیشید و حساب شده پیش روید... ریسک نکنید چون هزینه دارد... ویزای ویزیت با آپشن مولتی یعنی فقط می توانید به جای یکبار، چند بار می توانید بروید آنجا را ببینید یا به اقوام سر بزنید، فقط همین!...

🔅لذا گول حرف های موسسات مختلف را نخورید.