پس از تسلیم درخواست پناهندگی در سوئد 🇸🇪 چه اتفاقاتی برای شخص پناهنده می افتد ؟

پروسه انگشت نگاری
بعد از تسلیم درخواست پناهندگی از افرادی که سن آنها بالای ۱۴ سال تمام می باشد انگشت نگاری صورت می گیرد ، علت انگشت نگاری توسط اداره مهاجرت سوئد ، استعلام از سیستم اطلاعاتی یکپارچه کشورهای عضو شنگن ( SIS ) برای اینکه قبلا در سوئد سایر کشورهای عضو شنگن درخواست پناهندگی توسط متقاضی ارائه شده است یا خیر ؟

مصاحبه
بعد از پروسه انگشت نگاری مصاحبه توسط آفیسر اداره مهاجرت انجام میگردد ، صداقت و شفافیت متقاضی در مصاحبه کمک شایانی به روند پرونده می نماید .

💳 کارتLMA
پس از درخواست پناهندگی و همینطور مصاحبه با متقاضی قبضی به وی داده می شود و چند روز پس از آن کارتی به نام LMA جایگزین قبض می شود ، کارت LMA نشان دهنده این است که شخص در سوئد پناهجو می باشد و این کارت را تا زمان دریافت پاسخ پناهندگی همیشه باید همراه داشته باشد ، پس از پاسخ اداره مهاجرت ( موافقت یا عدم موافقت ) کارت LMA باید تحویل اداره مهاجرت گردد .

تست رایگان سلامتی و زبان
در صورتی که اداره مهاجرت لازم بداند جهت اطمینان از ملیت پناهجو می تواند تست زبان برگزار نماید ، همچنین تست چک آپ سلامتی نیز رایگان انجام می شود .

محل اقامت و کمک هزینه موقت روزانه
زمانیکه متقاضی درخواست پناهندگی ارائه می دهد مسکن موقتی از طرف اداره مهاجرت برای او در شهر مورد نظر فراهم می شود ، اگر اگر خود متقاضی بخواهد از مسکن ( اقوام و بستگان خود در سوئد) استفاده نماید ، دیگر مبالغی برای مسکن به وی تلعق نمیگیرد ، اگر پناهجو نتواند از پس هزینه های امرار و معاش خود بر بیاد دولت مبالغی را روزانه به صورت موقت به او میدهد ، در اینصورت برای شخص کارت بانکی صادر شده و مبالغ زیر روزانه به حساب وی واریز می گردد .

هزینه روزانه برای افراد بزرگسال مجرد : ۷۱ کرون
هزینه روزانه برای افراد بزرگسال در یک خانواده : ۶۱ کرون
هزینه روزانه برای کودکان تا سن سه سال : ۳۷ کرون
هزینه روزانه برای کودکان ۴ تا ۱۰ سال : ۴۳ کرون
هزینه روزانه برای کودکان ۱۱ تا ۱۷ سال : ۵۰ کرون
کمک هزینه مسکن در صورت پیدا کردن شغل در شهری که اداره مهاجرت آنجا مسکن ندارد : برای افراد مجرد ماهیانه ۳۵۰ کرون ، برای خانواده ماهیانه ۸۵۰ کرون

خدمات بهداشتی و درمانی موقت
پناهجویان دارای حق درمان پزشکی ، درمان اورژانسی و درمان دنداپزشکی دارند که توسط اداره بهداری تعیین می گردد ، کودکان زیر ۱۸ سال همانند کودکان زیر ۱۸ سال سوئدی حق درمان مشابه ای دارند .